Log på Registrer

Log på

§ 1 Selskabets formål er

  • at samle danske læger og andre, der med deres virke fremmer selskabets formål, og som har særlig interesse for blodsygdomme
  • at øve indflydelse på hæmatologiens placering i landets hospitalsvæsen
  • at øve indflydelse på uddannelsen af læger i specialet intern medicin: hæmatologi
  • at repræsentere dansk hæmatologi i internationale relationer
  • at fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for hæmatologien, heriblandt arbejde for, at hæmatologiske patienter i videst mulig omfang inkluderes i kliniske studier
  • at indsamle viden om hæmatologiske sygdomme at omsætte såvel foreliggende som ny viden til resultater, der kan anvendes i klinisk praksis til gavn for hæmatologiske patienter, herunder hæmatologiske kræftpatienter. 

 

§ 2 Selskabet er tilmeldt Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og arbejder i nær forbindelse med såvel dette som andre lægevidenskabelige selskaber med nærliggende interessesfærer. 

 

§ 3 Bestyrelsen/medlemmer af selskabet kan nedsætte multidisciplinære sygdoms-specifikke grupper med egne vedtægter. Disse grupper refererer til DHS. Der findes med reference til DHS følgende multidisciplinære sygdomsspecifikke grupper: Dansk Lymfomgruppe (DLG), Akut Leukæmi Gruppen (ALG), Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS), og derudover Hæmatologisk Fælles DMCG (Hæm-DMCG) og den Fælles Hæmatologiske Databasegruppe. Oprettelsen af nye grupper skal godkendes af Generalforsamlingen.


§ 4.1 DHS har en række stående udvalg, hvis opgaver skal fremgå af et kommissorium. Ud over en præcision af opgaverne skal det af kommissoriet fremgå, hvordan man vælges til udvalget, hvor mange medlemmer udvalget har, medlemmernes funktionstid og hvordan substitution af medlemmerne foregår. Kommissorierne udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med udvalgene og skal godkendes af generalforsamlingen. Kommissoriet for det enkelte udvalg kan til enhver tid tages op til revision på begæring af bestyrelsen eller det pågældende udvalg. Et stående udvalg kan nedlægges af Generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.


§ 4.2 Ved generalforsamlingen fremlægges årsrapport for de stående udvalg. I årsrapporten indgår en redegørelse for udvalgets medlemmer og eventuelle udskiftninger i årets løb.


§ 4.3 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse eller løsning af specifikke opgaver. Opgaverne skal fremgå af et af bestyrelsen udarbejdet kommissorium. Arbejdsgrupper nedlægges, når den specifikke opgave er løst. Såfremt arbejdsgruppens funktionsperiode må udstrækkes over mere end to år eller der er behov for at ændre udvalget til et "stående udvalg", skal udvalgets kommissorium godkendes ved den næstfølgende ordinære generalforsamling.


§ 4.4 Kommissorier for selskabets arbejdsgrupper skal redegøre for arbejdsgruppens sammensætning og indeholde en klar beskrivelse af, hvad der er arbejdsgruppens formål, specifikke opgaver, kompetence i forhold til bestyrelsen og generalforsamlingen og hvilke forpligtelser, man har over for selskabet. Er der behov for etablering af tværfaglige udvalg, arbejds- eller interessegrupper i DSH´s regi, kan ikke-medlemmer efter nærmere forhandling med bestyrelsen indgå på lige vilkår med selskabets ordinære medlemmer. 
 

§ 5 Som ordinære medlemmer kan optages danske læger med hæmatologisk interesse. Som ekstraordinære medlemmer kan optages molekylærbiologer, sygeplejersker, lægestuderende med hæmatologisk interesse, samt 1-2 repræsentanter for hvert firma og patientforening. Ekstraordinære medlemmer har ikke adgang til, eller stemmeret på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen.


§ 6 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertal fraset undtagelserne nævnt i §11. Bestyrelsen varetager Selskabets daglige drift.


§ 7 a. Bestyrelsen tegnes udadtil af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand samt et bestyrelsesmedlem. Selskabets bestyrelse består af ialt 8 medlemmer. 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Hvert medlem stemmer da på indtil 3 kandidater. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. Formanden vælges separat. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet og på begæring ved skriftlig afstemning. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer sidder formanden for Yngre Hæmatologer i bestyrelsen.

§ 7 b. Det tilstræbes, at hver region er repræsenteret i bestyrelsen med mindst et medlem.

§ 7 c. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorermed en funktionstid af 2 år. De 2 suppleanter indtræder i bestyrelsen i den orden, de er valgt. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang.

§ 7 d. Generalforsamlingen vælger desuden repræsentanter til internationale hæmatologiske organisationer. Disse vælges for en periode af 2 år med mulighed for genvalg.


§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst omfatte valg af dirigent, formandsberetning, beretning fra diverse udvalg, valg til bestyrelsen, forelæggelse af revideret regnskab samt eventuelt. Forslag, der ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.


§ 9 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Når 10 medlemmer skriftlig stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes inden 2 ugers forløb.


§ 10 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 14 dage efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision hos de af Selskabet valgte revisorer, der senest d. 01.03. tilbagesender regnskabet til bestyrelsen ledsaget af deres bemærkninger. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer og pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent.


§ 11 Forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer udsendes med dagsordenen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 12 Forslag om opløsning af Selskabet kan fremsættes til en generalforsamling efter de gældende regler. Såfremt forslaget vedtages af generalforsamlingen med simpel majoritet, sendes forslaget til urafstemning blandt alle medlemmerne. Vedtagelse kræver simpelt flertal. Det afgøres ligeledes ved urafstemning, hvorledes selskabets eventuelle formue skal anvendes.

 

Senest revideret ved generalforsamlingen marts 2013